Zgjatje e afatit të konkursit

Zgjatje e afatit të konkursit   Në bazë të dispozitave të nenit 21 të Ligjit nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 31/2008), respektivisht Ligjit nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 13/30 maj 2012), nenit 26 të Statutit, Bordi i Drejtorëve i NP “Termokos” SH.A, në Prishtinë, mori vendim per vazhdimin e afatit te konkursit të datës 12.05.2015, i cili është publikuar në gazetat ditore “Zëri” dhe ... Lexo me shume »